זן יין אדום חדש עתיר צבע

Updated: Jun 26, 2019

ARGAMAN: A NEW, HIGHLY COLORED, PRODUCTIVE, VINIFERA WINE CULTIVAR

HortScience 1996

ארגמן - זן יין אדום חדש - עתיר צבע

עלון הנוטע 199634 views0 comments

Recent Posts

See All